Рекомендуемый текст арбитражных оговорок в договорах:

"Все споры, которые могли бы возникнуть на основании настоящего договора или в связи с ним, будут решены, y Арбитражного суда при Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики в соответствии с его Регламентом одним арбитром, назначенным председателем Арбитражного суда."

""Все споры, которые могли бы возникнуть на основании настоящего договора или в связи с ним, будут решены, y Арбитражного суда при Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики в соответствии с его Регламентом тремя арбитрами, назначенными в соответствии с этим Регламентом."

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

V.............................................. dne..............................................

.................................................................             .................................................................
podpisy zástupců smluvních stran

Doporučené umístění rozhodčí doložky ve smlouvě:

Smluvní strany zapracují rozhodčí doložku do úvodních nebo závěrečných ustanovení příslušné smlouvy majetkové povahy.

Strany se mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém ze sudišť nebo kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.