Об Арбитражном суде

Арбитражный суд был учрежден в 1949 году и в тот период действовал при Чехословацкой торговой палате. Позже, в 1980 году, он стал называться Арбитражным судом при Чехословацкой торгово-промышленной палате, а с 1.01.1995 г. он был переименован в Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (далее - Арбитражный суд).

>> Арбитражная оговорка

Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах

Какие споры мы решаем?

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов, «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в действие с 1.1.1995.

» Коммерческие споры

 • международные споры
 • внутригосударственные споры
 • потребительские споры

» Споры о доменах

 • .CZ
 • .EU
 • • .com, .net, .org, .biz, .info и другие доменные имена высшего уровня

новинок

 • 21. 12. 2023

  Rozhodčí soud přeje krásné svátky

  Všem přejeme klidné a spokojené sváteční dny, plné radosti a odpočinku.
  Rozhodčí soud bude ve svátečním období fungovat v omezeném provozu, úřední hodiny máme dne 22.12, 27.12, 28.12. a 29.12 zkrácené do 13:00.

 • 18. 10. 2023

  Prohlášení o střetu zájmů

  Dne 30. 8. 2023 vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek, č. j. 23 Cdo 2193/2022-398, týkající se uplatňování námitky podjatosti rozhodce. V posuzované věci předseda rozhodčího senátu rozhodčího soudu učinil vůči rozhodčímu soudu oznámení o okolnostech, které by mohly vzbudit oprávněnépochybnosti o jeho nepodjatosti.
  V praxi Rozhodčího
  soudu však došlo již před několika lety ke změně, kdy jsou stranám rozhodčího řízení prohlášení rozhodců o nepodjatosti aktivně zasílána a to nejpozději s předvoláním na první ústní jednání ve věci.
  Více k judikátu a praxi Rozhodčího soudu.

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Местонахождение:

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Тел. +420 222 333 340, Факс: +420 222 333 341
praha@arbcourt.cz

приёмные часы:

Понедельник - четверг 9:00 - 15:30 hod. | пятница 9:00 - 14:00

Суды:

Brno: Dominikánské nám. 2, Brno,
602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, 709 00
Olomouc: Okresní hospodářská komora Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в силу 1.1.1995 г. До этого в области арбитражного производства действовал закон № 98/1963 Свода Законов, согласно которому было возможно принятие решений только по спорам, касающимся международных коммерческих отношений. После принятия нового закона об арбитражном производстве значительно расширился спектр споров, которые возможно разрешать данным путём вне государственных судов, поскольку нынешнее правовое регулирование позволяет принимать решения в рамках арбитражного производства по всем спорам имущественного характера, за исключением споров, возникших в связи с исполнением решения, и споров, возникших в результате осуществления конкурсного производства или погашением задолженности, если стороны – участники данных споров договорятся об этом.

>> Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах