Об Арбитражном суде

Арбитражный суд был учрежден в 1949 году и в тот период действовал при Чехословацкой торговой палате. Позже, в 1980 году, он стал называться Арбитражным судом при Чехословацкой торгово-промышленной палате, а с 1.01.1995 г. он был переименован в Арбитражный суд при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики (далее - Арбитражный суд).

>> Арбитражная оговорка

Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах

Какие споры мы решаем?

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов, «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в действие с 1.1.1995.

» Коммерческие споры

 • международные споры
 • внутригосударственные споры
 • потребительские споры

» Споры о доменах

 • .CZ
 • .EU
 • • .com, .net, .org, .biz, .info и другие доменные имена высшего уровня

новинок

 • 26. 3. 2019

  Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

  Předsedkyně Rozhodčího soudu spolu s prezidenty obou komor (HK ČR i AK ČR) pokřtila odbornou publikaci Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.
  Více informací o této publikaci, vodné pro odbornou i laickou veřejnost se zájmem o rozhodčí řízení, naleznete zde

 • 1. 3. 2019

  Sedmdesáté výročí založení Rozhodčího soudu v roce 2019

  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky („Rozhodčí soud“) oslaví letos 70 let od svého založení. Tento Rozhodčí soud je pokračovatelem Rozhodčího soudu Československé obchodní komory, který byl zřízen výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 27. května 1949.
  Oslava 70. výročí založení Rozhodčího soudu se koná v pondělí 27. května 2019 v Kaiserštejnském paláci v Praze od 14:00 hodin.
  Dopoledne téhož dne je věnováno dvěma paralelním workshopům konaným tamtéž a nazvaným Quo vadis rozhodčí řízení v České republice, které moderuje pan Mgr. Lukáš Trojan, místopředseda Rozhodčího soudu a Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, které moderuje pan JUDr. Bohuslav Klein, čestný předseda Rozhodčího soudu.
  Slavnostní části se zúčastní rozhodci Rozhodčího soudu i čestní hosté z tuzemska i ze zahraničí.

  Těšíme se srdečně na setkání se všemi účastníky.

  prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
  předsedkyně Rozhodčího soudu

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Местонахождение:

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
Тел. +420 222 333 340, Факс: +420 222 333 341
praha@arbcourt.cz

приёмные часы:

Понедельник - четверг 9:00 - 15:30 hod. | пятница 9:00 - 14:00

Суды:

Brno: Kpt. Jaroše 13,
Brno, 602 00
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, 306 14
Ostrava: Mojmírovců 41, Mariánské Hory,
Ostrava, 709 00
Olomouc: Okresní hospodářská komora Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1, 772 00 Olomouc

при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики

Арбитражное производство в Чешской Республике регулируется законом № 216/1994 Свода Законов «Об арбитражном производстве и об исполнении арбитражных решений», который вступил в силу 1.1.1995 г. До этого в области арбитражного производства действовал закон № 98/1963 Свода Законов, согласно которому было возможно принятие решений только по спорам, касающимся международных коммерческих отношений. После принятия нового закона об арбитражном производстве значительно расширился спектр споров, которые возможно разрешать данным путём вне государственных судов, поскольку нынешнее правовое регулирование позволяет принимать решения в рамках арбитражного производства по всем спорам имущественного характера, за исключением споров, возникших в связи с исполнением решения, и споров, возникших в результате осуществления конкурсного производства или погашением задолженности, если стороны – участники данных споров договорятся об этом.

>> Рекомендуемые формулировки арбитражных оговорок в договорах